افراد متخصصی که باهاشون همکاری دارم

مهندس زاهدپور
مهندس گرمسیری
مهندس ایمان صادقی
نسیم صادقی
مهندس رنجبر
خانم نوروزی
مهندس یزدانی
فهیمه ایمانیان
امین موسوی فر
ناهید کاظمی
مهندس حموله
مهندس مریم رحیمی
مهندس قائد علم
مهندس پریسا کوچک
مهندس امیرمسعود سهرابی
الناز کیانپور
مهندس مریم صادقی خواه
مهندس امید امامی
آقای شکوهی - منابع انسانی
خانم جدیری
آقای علی صالحی - مدیر تولید
پریا مهرآفرین
آقای قرائتی - مدیر مالی
خانم درویشی
آقای کیانی
خانم جهانی - حسابداری
مهندس بختیاری
خانم پریسا معتمدی
آقای مرتضی محمد جعفری - حسابدار
سجاد ایزدی