آقای قرائتی

مهندس قرائتی | مدیر مالی

زندگی در شرکت شیدکو با وجود ارزشهای نهادینه شده و تعهد اعضاء شرکت نسبت به آن‌ها از احترام ، صداقت و همدلی به ما آموخت که می‌توان به غیر ممکن‌ها رسید.

  • مسلط به استانداردهای حسابداری و حسابرسی
  • نظارت بر تهیه و تنظیم و اجرای برنامه حسابرسی داخلی
  • بررسی اسناد، دفاتر و مدارک مالی
  • ارزیابی میزان موثر بودن دستورالعمل ها، کارآیی روشها، کنترل و انعکاس نتایج در قالب یک گزارش مدون
  • مسلط به قوانین و مقررات سازمان بورس،مالیات، تجارت و سازمان تامین اجتماعی
  • تجربه کافی در تهیه گزارشات حسابرسی داخلی و مدیریتی
  • توانایی ارزیابی کفایت سیستم های کنترل داخلی از لحاظ اقتصادی، اثربخشی و کارایی 
  • تهیه گزارش ادواری و موردی در ارتباط با عملکرد واحدهای شرکت
  • آشنایی با نرم افزارهای مالی و حسابداری