نیکان قائدعلم

مهندس نیکان قائدعلم | کارشناس فروش

کار همه چیز نیست، اما همه چیز با کار به دست می آید،باشیدکو و مدیریت مهندس شمس به هر چیزی که بخوایم میرسیم.

  • مهارت ارتباطی و فن مذاکره
  • مسلط به تکنیک های روز فروش و بازاریابی
  • دارای توانایی هماهنگی، سازماندهی و هدایت تیم
  • داشتن روحیه کار تیمی، پیگیری و تحلیل و تدوین استراتژی بازار
  • آشنایی به زبان بدن و تکنیکهای مذاکره و چانه زنی
  • توانایی تحلیل بازار بورس و اعلام قیمت تمام شده پیشنهادی و تخفیفات